Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI / POLITYKA COOKIES

 1. Operatorem sklepu internetowego pod adresem www.magdalenazachariasiewicz.pl (dalej również jako „Sklep”) jest Magdalena Zachariasiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AKADEMIA REKREACJI RUCHOWEJ, KLUB TAŃCA “EXTRA” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jelenia 4/5, 54-242, NIP: 8942744041 REGON: 240533124 (dalej jako „Operator”).
 2. Podstrona Sklepu zatytułowana jako „Kontakt” zawiera formularz kontaktowy umożliwiający przesyłanie wiadomości dotyczących zakresu usług oraz oferty Operatora. Poprzez skorzystanie z funkcjonalności formularza kontaktowego użytkownik może przesłać do Operatora następujące dane osobowe: imię, adres e-mail.
 3. Dane osobowe przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, po wyrażeniu zgody przez użytkownika na ich przetwarzanie, poprzez zaznaczenie widocznego i odpowiedniego elementu formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz Operatora, dla celów statystycznych oraz informacyjnych.
 4. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powyższymi postanowieniami, ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@kt-extra.pl
 5. Operator zapewnia poufność oraz bezpieczeństwo wszelkich informacji uzyskanych od użytkowników poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których Operator byłby zobowiązany do ich przekazania właściwym organom władzy publicznej, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Sklep korzysta z plików cookies. Sklep nie gromadzi żadnych innych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 7. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu.
 8. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 9. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
 10. Operator Sklepu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.
 11. Pliki cookies stosowane przez Operatora w ramach Serwisu wykorzystywane są wyłącznie
  w celach:
  a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze strony internetowej, co pozwala na ulepszanie jej struktury, zawartości oraz funkcjonalności, z wyłączeniem możliwości personalnej identyfikacji użytkownika;
  b. dopasowania zawartości strony internetowej Sklepu do indywidualnych preferencji użytkownika. Piki te rozpoznają urządzenie użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę, bez możliwości personalnej identyfikacji użytkownika.
 12. Sklep zasadniczo wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies, to jest: pliki „sesyjne” oraz pliki „stałe”.
 13. Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 14. Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 15. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
 16. Użytkownicy korzystający ze Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, a w szczególności przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, jak również informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.
 17. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera pomoc lub dokumentacja techniczna przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.
 18. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 19. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
 20. Operator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Sklepu.

Klauzula informacyjna RODO

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: “RODO”), oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Akademia Rekreacji Ruchowej , Klub Tańca “EXTRA” z siedzibą przy ul. Jeleniej 4/5 54-242, e-mail: biuro@kt-extra.pl zwany dalej Administratorem;
 2. Osobą zajmującą się przetwarzaniem danych ze strony Administratora jest Magdalena Zachariasiewicz kontakt: tel; +48 604117504, biuro@kt-extra.pl
 3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  – do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, np. obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń którejś ze stron,
  – gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z obowiązkami spoczywającymi na Administratorze wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
  – w zakresie działań marketingowych i rozliczeniowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego będą:
  – osoby upoważnione: pracownicy i współpracownicy Administratora , które muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  – podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych np.: obsługa księgowa,
  – innym organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia / rozwiązania umowy lub  w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych oraz przesyłania informacji handlowych i rozliczeniowych drogą elektroniczną jest udzielona zgoda, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W zakresie, w jakim Pani/a dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/n prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/a zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/n wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.