Klauzula informacyjna RODO

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: “RODO”), oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Akademia Rekreacji Ruchowej , Klub Tańca “EXTRA” z siedzibą przy ul. Jeleniej 4/5 54-242, e-mail: biuro@kt-extra.pl zwany dalej Administratorem;
 2. Osobą zajmującą się przetwarzaniem danych ze strony Administratora jest Magdalena Zachariasiewicz kontakt: tel; +48 604117504, biuro@kt-extra.pl
 3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  – do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, np. obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń którejś ze stron,
  – gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z obowiązkami spoczywającymi na Administratorze wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
  – w zakresie działań marketingowych i rozliczeniowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego będą:
  – osoby upoważnione: pracownicy i współpracownicy Administratora , które muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  – podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych np.: obsługa księgowa,
  – innym organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 5. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia / rozwiązania umowy lub  w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych oraz przesyłania informacji handlowych i rozliczeniowych drogą elektroniczną jest udzielona zgoda, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W zakresie, w jakim Pani/a dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/n prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/a zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/n wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.